Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bardoňovo

 

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce Bardoňovo na I. polrok 2019

 

 

V zmysle § 18 d a 18 f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v l. polroku roka 2019 na nasledovné kontroly a činnosti:

Zámer kontrolnej činnosti:

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce, pričom kontrola bude zameraná na zákonitosť, účinnosť a efektívnosť.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude postupné zisťovanie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolná finančná činnosť v I. polroku 2019 bude zameraná na:

1. vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018

2. kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce

3. inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce

4. kontrola vyúčtovania dotácií, poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2018

5. kontrola, ktorá vzišla z podnetov poslancov  obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, ak              vec neznesie odklad, a na základe poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky

6.  vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

 

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Bardoňovo

1.Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 v zmysle § 18 f ods.1 písm.

c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred jeho samotných schválením v obecnom zastupiteľstve,

2.Účasť na zasadnutiach OZ v zmysle § 18f ods. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly na seminároch a školeniach

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v obci Bardoňovo v zmysle ustanovenia §12ods. 2 zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a §18e zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.

 

Bardoňovo, dňa 20.11.2018      

 

                                                                                                            Iveta Matušková

                                                                                                         Hlavný kontrolór obce

                                                                                                                                  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce       

                                    Bardoňovo na II. polrok 2019

 

V zmysle § 18 d a 18 f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II. polroku roka 2019 na nasledovné kontroly a činnosti:

Zámer kontrolnej činnosti:

 

Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu a účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce, pričom kontrola bude zameraná na zákonitosť, účinnosť a efektívnosť.

Cieľ výkonu kontrolnej činnosti:

 

Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude postupné zisťovanie stavu a odstránenie prípadne zistených nedostatkov, za účelom zefektívnenia činnosti orgánov obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Kontrolná finančná činnosť v II. polroku 2019 bude zameraná na

 

1.   kontrola plnenia uznesení

2.   kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce

3 .  inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce

4.  kontrola, ktorá vzišla z podnetov poslancov  obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, ak vec neznesie odklad, a na základe poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky.

5.   vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

 

Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Bardoňovo

 

1.Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Bardoňovo na rok 2020.

 

2.Účasť na zasadnutiach OZ v zmysle § 18f ods. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

3.Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly na seminároch a školeniach

 

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v obci Bardoňovo v zmysle ustanovenia §12ods. 2 zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a §18e

zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie následnej finančnej kontroly.

 

 

 

 

 

V Bardoňove, dňa 10.06.2019         

                                                                                                              Iveta Matušková,

                                                                                                               Kontrolórka obce


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4737388

Úvodná stránka