Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Výrub drevín

Verejná vyhláška

Obec Bardoňovo

Obecný úrad Bardoňovo

Č: 434/2018     

 

Verejná vyhláška:

 

Oznámenie o začatí správneho konania

 

Podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Bardoňovo ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

 

oznamuje

 

že dňa 8.11.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 27 ks drevín,   v zastavanom území obce Bardoňovo, časť Čerešňová, parc. C-KN č. 3121 v k.ú. Bardoňovo.

V súvislosti s podaním Obec Bardoňovo nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 29.11.2018  o 09.00 hod., so stretnutím pred budovou Zariadenia sociálnych služieb „Baracha“, Bardoňovo č. 365.

 

Dňa 6.11.2018 doručil „Baracha“ Zariadenie sociálnych služieb, Bardoňovo č. 365, 941 49 Bardoňovo na Obecný úrad v Bardoňove žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v počte:

- 22 ks, druh dreviny: topoľ s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 82 - 220 cm. Odôvodnenie: „ stromy sú zdravé, ale svojou polohou a sklonom ohrozujú bezpečnosť zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby, časť stromu zasahuje do fasády obývanej stavby.“

- 5 ks, druh dreviny: topoľ s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 82 - 130 cm. Odôvodnenie: stromy sú vyschnuté.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Bardoňove, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní.

 

 

Vyvesené: 22.11.2018

 

Zvesené:


 

webygroup

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4186269

Úvodná stránka