Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromu pred rodinným domom č. 346

 

Obec Bardoňovo

Obecný úrad Bardoňovo

Č: 141/2019     

Verejná vyhláška:

Oznámenie o začatí správneho konania

 

Podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Bardoňovo ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje

že dňa 28.2.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny,   ktorý rastie v zastavanom území obce Bardoňovo, v predzáhradke rodinného domu č. 346, na pozemku žiadateľa, na parcele registra C-KN č. 476/106 v k.ú. Bardoňovo.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

8. marca 2019,  o 09.00 h

so stretnutím  pred rodinným domom č. 346 v Bardoňove.

 

Dňa 28.2.2019 doručil žiadateľ na Obecný úrad v Bardoňove žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v počte:

   - 1 ks, druh dreviny: SMREK s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 190 cm.

Odôvodnenie: „ Narušenie stability stavby koreňovým systémom, výška stromu ohrozuje okolité stavby a strechy.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 7 dní od zverejnenia tejto informácie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Bardoňove, v úradných hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní.

 

 

Vyvesené: 28. 2. 2019

 

Zvesené:


 

webygroup

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4484430

Úvodná stránka