Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

VZN

VZN č. 2/2012 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Bardoňovo - zmeny a doplnky č. 2

Schválené: 29.6.2012

Účinnosť: 16.7.2012

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bardoňovo
č. 2/2012
o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bardoňovo
Zmeny a doplnky č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Bardoňove v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo tomto všeobecne záväznom nariadení („nariadenie“):

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1) Územný plán obce Bardoňovo – zmeny a doplnky č. 2 – vypracovaný pre územie obce je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 140/16-Z z 29.06.2012.
2) Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.


Čl. 2

Záväzná časť územného plánu obce Bardoňovo – ZaD č. 2

Príloha


Čl. 3

Spoločné záverečné ustanovenia

1) Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
2) Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
3) Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Bardoňovo, na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre.
4) Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
5) Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.
6) Vyvesené pred rokovaním OZ na úradnej tabuli:

Dátum vyvesenia:  13.06.2012   Dátum zvesenia: 29.06.2012

Vyvesené po rokovaní OZ na úradnej tabuli:

Dátum vyvesenia: 02.07.2012   Dátum zvesenia:

Toto nariadenie nadobúda účinnosť : 16.7.2012


7) Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, toto Všeobecne záväzné nariadenie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí právoplatnosti.


Tibor Černák
Starosta obce
 


webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4703900

Úvodná stránka